Velkommen til Remmerstrandlejren og dens omgivelser.
Mange børn, unge og voksne  har i årenes løb haft mange gode oplevelser på lejren der er indviet i maj 1967.

Remmerstrandlejren bliver løbende udbygget og vedligeholdt og fremstår som en moderne lejrbygning.
Lejren udlejes til bl.a. sommerlejre, weekendlejre, aftenmøder, festarrangementer m.v. 
Derudover bruges lejren også til konfirmandlejre, lejrskoler, forskellige kurser og børnehaveophold m.v.

Remmerstrandlejren er den ideelle lejr til næsten alle formål, - og vi udlejer også om vinteren .

Har du lyst til at vide mere om Remmerstrandlejren er du velkommen til at besøge de forskellige sider omkring lejren som er vist til venstre.

Se mere på vores Facebookside

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a er nederst på denne side.

Persondatalov: Materiale om cookies og privatlivspolitik er på vej
Vore modtagne oplysninger i forbindelse med udlejning bliver ikke videregivet til trediemand, og vi laver ikke kartotek over modtagne personlige oplysninger

  

Udlejning og forespørgsler:  Se under udlejning  

Bemærk, at udlejers telefonnummer er   - Tlf.:  61 76 20 04    
- - og vores mail adresse:    info@remmerstrandlejren.dk
 

Vi har lavet aftale med Harboøre Hotel om levering af mad.
Se mere om hvad Harboøre Hotel kan tilbyde at levere på Remmerstrandlejren her
Alle leveringsaftaler med hotellet laves direkte mellem hotel og lejer.

Har du spørgsmål vedr. menuer m.v. er du altid velkommen til at kontakte Alex Olesen
Hotellet tilbyder også at levere mad til en hel weekend
Tlf. 97 83 43 01      -      mobil 23 60 43 01         Email;   mail@harboorehotel.dk

                                                                                                                                               

                              

KFUM og KFUK og Indre Mission i lokalområdet står bag Remmerstrandlejren, Reg. Fond

 

Siderne er senest opdateret 13. januar 2021

Udlejningspriser  for 2021 og 2022 kan ses under: Prisliste

                                                                              

Web-master er gotzsche@privat.dk
 


 Hit Counter
har besøgt Remmerstrandlejren

Remmerstrandlejrens konto nr. i Handelsbanken er:  7649 – 2006739

CVR-nr. 19 77 13 34 

 

 

 

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse,jf. årsregnskabslovens § 77 a

Remmerstrandlejren Reg. Fond      -     stiftet pr. 1.1.1997

 

Hvad kan skemaet bruges til?

Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for de erhvervsdrivende fonde, som ønsker at afgive den lovpligtige redegørelse for god fondsledelse i skemaform, jf. årsregnskabslovens § 77 a.

Redegørelsen for god fondsledelse skal offentliggøres enten i ledelsesberetningen eller i noterne i årsrapporten, eller på fondens eventuelle hjemmeside med en henvisning dertil i ledelsesberetningen eller noterne.

Offentliggørelse af redegørelsen for god fondsledelse på fondens eventuelle hjemmeside – med præcis henvisning dertil i ledelsesberetningen – skaber størst transparens, da den derved vil være lettere tilgængelig for offentligheden.

En offentliggørelse på fondens eventuelle hjemmeside kræver, at URL-adressen, hvor redegørelsen er offentliggjort, oplyses i ledelsesberetningen eller i noterne. URL-adressen er den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen.

For nærmere information om offentliggørelse af redegørelsen for god fondsledelse på fondens eventuelle hjemmeside skal Komitéen henvise til bekendtgørelse om redegørelse for god fondsledelse og om redegørelse for fondens uddelingspolitik på fondens hjemmeside m.v. 

Bemærk: Nedenstående skema indeholder Komitéen for god Fondsledelses anbefalinger fra december 2014. Anbefalingerne er tilgængelige på Komitéens hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Skemaet kan anvendes ved udarbejdelse af redegørelse for god fondsledelse i fondens årsrapport. 

”Følg eller forklar” 

Det følger af årsregnskabslovens § 77 a, at fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, skal medtage bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse, jf. § 60 i lov om erhvervsdrivende fonde, i ledelsesberetningen eller i noterne.  

Efter § 60, i lov om erhvervsdrivende fonde, skal bestyrelsen i sin redegørelse oplyse, hvordan fonden forholder sig til Anbefalingerne. Bestyrelsen kan vælge at følge Anbefalingerne eller at forklare, hvordan de i stedet har valgt at indrette sig.  

Manglende efterlevelse af en anbefaling er ikke et regelbrud, men udtryk for, at bestyrelsen konkret, og af grunde den har redegjort for, har valgt at indrette sig på en anden måde end det, der fremgår af anbefalingen.  

Rapporteringen skal afspejle den gældende ledelsesform på tidspunktet for regnskabsaflæggelse. Hvis der er væsentlige ændringer i løbet af året eller efter tidspunktet for regnskabsafslutningen, bør det beskrives i redegørelsen for god fondsledelse. Det er vigtigt, at bestyrelsen forholder sig til de enkelte anbefalinger.

Det skal bemærkes at redegørelsen ikke er omfattet af revisionspåtegningen.

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a

Bemærk!
Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:
1/1 – 31/12  

 Anbefalinger for god Fondsledelse

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Anbefaling 

Fonden følger

Fonden forklarer

1. Åbenhed og kommunikation

1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

 

 

X

Formanden for bestyrelsen er den der normalt udtaler sig på fondens vegne.

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar

2.1 Overordnede opgaver og ansvar

2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

 

 

X

Generalforsamling afholdes normalt i marts måned.
På dette møde behandles årsregnskabet for foregående år.Samtidig tages stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik m.v.

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen

2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.

 

 

X

Dette Jf. pkt. pkt. 2,3 og 4 i forretningsordenen.

2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.

 

 

 

X

Bestyrelsen er ulønnet.

2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering

2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

 

 

X

 

2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

 

 

X

 

2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

 

 

 

X

 

2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

          den pågældendes navn og stilling,

          den pågældendes alder og køn,

          dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af
  medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle
  valgperiode,

          medlemmets eventuelle særlige kompetencer,

          den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i
  direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive
  ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde,
  virksomheder, institutioner samt krævende
  organisationsopgaver,

          hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/ 
  tilskudsyder m.v., og

          om medlemmet anses for uafhængigt.

 

 

X (delvist)

Der er redegjort for bestyrelsens sammensætning på www.Remmerstrandlejren.dk og i årsberetningen.

Fonden følger i al væsentlighed anbefalingen.

Der opgives ikke stilling, alder og køn. Ligeledes opgives ikke særlige kompetencer og øvrige ledelseshverv.

Bestyrelsesopgaverne er alle uden vederlag, og udføres som frivillig arbejde.

   

Alle bestyrelsesmedlemmerne er udpeget jf. reglerne herfor i den gældende vedtægt.

2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(-er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.

Ikke relevant for fonden

 

2.4 Uafhængighed

2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.

Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.

 

Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:  

·      er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,

·      inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,  

·      inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,

·      er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor,

·      har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,

·      er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,

·      er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller

·      er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.

Denne anbefaling følges

 

2.5 Udpegningsperiode

2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.  

Følges jf. vedtægternes § 5

 

2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside. 

Følges ikke

Jf. vedtægterne er der ikke fastsat en aldersgrænse

2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen

2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

Følges ikke

Bestyrelsen ønsker ikke en fast evalueringsprocedure da bestyrelsen er frivillig og ulønnet

2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

Ikke relevant for fonden

 

3. Ledelsens vederlag

3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

Bestyrelsen er ulønnet

 

3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.

Bestyrelsen er ulønnet

 

                                                                                                                                                  16. marts 2019