ORDENSFORSKRIFTER

Til forebyggelse af brand

Vær forsigtige med anvendelse af ild.

Levende lys skal anbringes i stager, der er forsvarligt sikret mod væltning og udført af ubrændbart materiale (ikke plast). Hold afstand til gardiner o.lign. Tændte lys må kun anvendes i rum, hvor der konstant er voksne til stede.

 • Rygning må kun finde sted i de dertil anviste lokaler.
 • Al tobaksrygning er forbudt på soveværelserne !
 • Tobaksaffald skal opsamles i ubrændbare beholdere med låg.
 • Dækketøj, duge m.v. skal efterses for evt. gløder fra tobaksrygning ved oprydningen.
 • El-ovne må aldrig tildækkes eller anvendes til tøjtørring. Afbryd elektriske apparater ved stikkontakten og tag stikproppen ud.
 • Strygejern skal altid afbrydes ved stikkontakten, når de forlades (selv for et kort øjeblik), og stikproppen skal udtages.
 • Brandfarlige væsker (f.eks. benzin, petroleum, acetone og sprit) skal anvendes med forsigtighed og opbevares i veltillukkede beholdere.
 • Røgdetektorer sørger for automatisk lukning af branddør i mellemgangen i tilfælde af brand, og der findes røgdetektorer på alle værelser.
 • Nødudgange må ikke spærres, og der må ikke henstilles noget i flugtveje og trapper. – Alle yderdøre er nødudgange.
 • Slukningsmateriellet skal holdes lettilgængeligt.
 • Ved ankomsten til lejren informeres om placeringen af det opstillede slukningsmateriel.
 • I køkkenområdet forefindes CO2 slukker og brandtæppe.
 • Hvis slukningsmateriellet fejlagtigt er blevet benyttet under lejemålet skal dette oplyses ved afrejsen fra lejren og vil blive betragtet som en erstatningssag.
 • Udensdørs åben ild må kun tændes på bålpladsen og i udendørspejsen, og disse må ikke forlades før al ild er slukket. Der må ikke antændes bål udenfor bålpladsen, – – dette gælder også strandarealerne. Bemærk at havtjørn er meget brandfarlige.

Brandmyndighederne har i starten af 2003 inspiceret Remmerstrandlejren og godkendt lejren som værende særdeles godt brandsikret.
Efterfølgende bliver vi hvert år løbende godkendt af brandmyndighederne.

Alle yderdøre kan bruges som flugtveje.
Tryk på een af de interne varsler, hvis der er mistanke om brand.
De røde markeringer viser hvor der er brandmateriel til rådighed.
Branddøren i gangen mellem værelsesfløj og opholdsrum lukker automatisk ved brand