Vi skal hjælpe hinanden

Ordensregler

Nedenstående ordensregler er gældende for Remmerstrandlejren:

1. Den ansvarlige leder af hvert hold lejere skal ved lejrens overtagelse iagttage inventarets og andre løsdeles placering og har ansvaret for, at alt er på plads ved lejrens aflevering. Borde og stole skal opstilles som den ophængte plan.

2. Oliefyringsanlægget må kun betjenes af lejropsynet.

3. Lejren skal under lejemålet daglig holdes ren, og møbler og andet inventar behandles med omhu. Rengøringen foretages med de midler som står i rengøringsrummet v/ toiletterne i hovedindgang. Rengøring efter opholdet foretages KUN af lejrens rengøringsfirma. Evt. rengøring under opholdet kan tilkøbes. Spørg udlejere / vicevært.

4. Affald må kun anbringes i de opstillede affaldscontainerne og skal sorteres efter de udleverede/ophængte retningslinier.
Papir og andet affald skal fjernes fuldstændig fra lejren og dennes grund, inden den forlades.

5. Udendørs åben ild må kun tændes på bålpladsen og i udendørspejsen, og disse må ikke forlades før al ild er slukket. Der må ikke antændes bål udenfor bålpladsen.
Dette gælder også strandarealerne. Bemærk at havtjørn er meget brandfarlige.
Pejsene skal være ryddet inden afrejse fra lejren.

6. Der skal bruges lagener over madrasserne i køjerne. Sengetøj/sovepose samt lagen medbringes.
Al tobaksrygning er forbudt indendørs på hele lejren .
Al tegnen og anden overlast på vægge, loft og inventar er forbudt.
Ophold i køjerne med fodtøj er ikke tilladt.
Madrasserne må ikke fjernes fra værelserne.

7. Mangler og skader som opstår under lejemålet skal erstattes fuldt ud af lejeren. Den ansvarlige leder skal gøre lejropsynet opmærksom på eventuelle skader og mangler ved afleveringen.

8. Uhæmmet forbrug af alkohol på lejrens område er ikke tilladt.
Der må ikke forefindes og/eller bruges nogen former for euforiserende stoffer på lejrens område

9. Lejropsynets anvisninger skal til enhver tid følges. Den ansvarlige leder har pligt til at drage omsorg for at dette sker, og at ovenstående regler efterkommes. – Husk at tage hensyn til vore naboer og deres ejendomsret. Vi forventer at alle vil gøre sit til, at Remmerstrandlejren kan være et sted, hvor man i fællesskab værner om lejrbygning og omgivelser.

Hjælp os med at holde Remmerstrandlejren pæn og ren – afleverer lejren som du selv ønsker at modtage den igen.
Udover ovenstående nedskrevne ordensregler har vi en forventning om, at alle, både lejransvarlige og lejrdeltagere, opfører sig på almindelig sømmelig måde på Remmerstrandlejrens område.