Remmerstrandlejren

Ejerskabet

Remmerstrandlejren er bygget af KFUM og KFUK og Indre Mission i Lemvigkredsen.

Lemvigkredsen omfatter nogenlunde Lemvig Kommune (01.01.2007).

Det har hele tiden været vigtig for ejerne, at Remmerstrandlejren skulle sikres at tilhøre ovenstående lokalområde, og de i området værende foreninger under KFUM og KFUK og Indre Mission.
I forbindelse med omlægninger m.v. af kredsene indenfor ejerkredsen har Remmerstrandlejren derfor siden 1. januar 1997 været en registreret fond.

Der vælges fra hver af de 2 organisationer 4 medlemmer til bestyrelsen.
Disse i alt 8 bestyrelsesmedlemmer vælges til at lede Remmerstrandlejren, Reg.Fond.

Bestyrelsen består af:

Valgt af KFUM og KFUK:

Niels Peder Kræmmergård, Bækmarksbro (formand) – senest indvalgt 2022
Kristen Sørensen, Lemvig (udlejer m.m.) – senest indvalgt i 2023
Henrik Kirkegård Møborg senest indvalgt i 2023
Jørn Agergård Lomborg indvalgt 2022

Bjarne Knudsen (suppleant) indvalgt 2023

Valgt af Indre Mission:

Henning Sørensen, Resen (næstformand) – senest indvalgt i 2023
Søren Iversen, Nees – senest indvalgt i 2022
Jens Ryttersgaard, Struer (kasserer) – indvalgt i 2022
Johannes Kynde Hvas, Lemvig – indvalgt i 2023

Chresten Gjelstrup (suppleant) indvalgt 2023

Kaj Gøtzsche, Lemvig (regnskabsfører udenfor bestyrelsen)

Alle medlemmer af bestyrelsen er frivillige medarbejdere fra de 2 organisationer.
Fondens hovedformål er på almennyttig vis som ejer at eje, drive og bevare Remmerstrandlejren.
Med udgangspunkt i fondens hovedformål, er det forventningen, at der ikke løbende vil blive foretaget uddelinger fra fonden.
I forbindelse med drøftelsen af årsregnskabet besluttes evt. uddelinger fra fonden.

Udlejer: Karin og Kristen Vahr Sørensen, Lemvig

Det tilstræbes at nyudpegning til bestyrelsen foregår hvert forår i forbindelse med Repræsentantskabsmøde/Generalforsamling/Stormøde i de 2 stifterforeninger.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges normalt for 2 år ad gangen.
Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, dog normalt min. 4 gange om året.
Bestyrelsen fastsætter hvert år senest i oktober/november udlejningspriserne for de kommende år.
Bestyrelsen fastsætter ordensregler m.v. for Remmerstrandlejren
Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabsloven § 77 a.

  1. Åbenhed og kommunikation: Formanden er den der normalt udtaler sig om fonden.
  2. Bestyrelsens opgaver og ansvar: At følge fondens hovedformål.
  3. Ledelsens vederlag: Der udbetales ikke vederlag til bestyrelsen.
  4. Årsregnskabet følger kalenderåret og den valgte revisor er revisionsselskabet Beierholm, Andrupsgade, Lemvig

Fondens formål er på almennyttig vis som ejer at eje, drive og bevare ejendommen matr.nr. 9 1, Trabjerggårdes jorder, Gudum, og andre ejendomme med lejeraktiviteter og tilhørende faciliteter på basis af en i sig selv hvilende økonomi, der, bortset fra henlæggelser til fornyelser, udvidelser og andre erhvervelser, ikke tilsigter noget overskud.

Download lovpligtig redegørelse om fondsledelse.